Geheimhouding

De privacy en geheimhouding hebben wij hoog in het vaandel staan.

Geheimhouding van uw bedrijfgegevens


Studiomega heeft meestal toegang tot veel informatie, soms ook tot vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Op ons rust een plicht tot geheimhouding van hetgeen hem of haar uit hoofde van de functie ter kennis komt.
Studiomega heeft een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking en de geheimhouding van bedrijfs- en persoonsgegevens van onze opdrachtgevers.

Bedrijfsinformatie

De bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt, is uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder bedrijfsinformatie verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties of rechtspersonen.

Geheimhoudingsplicht

Studiomega draagt er zorg voor dat alle bedrijfs- en persoonsgegevens, overgedragen door opdrachtgever, ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract, geheim blijft en niet aan derden bekend wordt.

Bewaartermijn bedrijfsgegevens

Dossiers met bedrijfsgegevens worden na het beëindigen van een opdracht 2 jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Copyright © 1998 - 2019 Studiomega
Alle rechten voorbehouden